Auteursarchief: beheerder

Over beheerder

Enthousiast vrijwilliger in de parochie Thomas a Kempis, en dan vooral in de locatie Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Kampen

Details niet publiek beschikbaar

Op verzoek van belanghebbenden zijn een aantal details uit de voorgaande berichtgeving gehaald.

Ook de ingezonden brief van een parochiaan is (voorlopig?) niet meer beschikbaar.

We zoeken naar goede manieren om de juiste informatie beschikbaar te krijgen voor de goede doelgroep.

Eerste indruk informatieavond 25 augustus

Op maandagavond hebben ruim 150 mensen in de Buitenkerk de informatieavond bijgewoond die was georganiseerd door de locatieraad en de pastoraatsgroep.
In de eerste helft hebben leden van de locatieraad aangegeven waardoor de huidige bestuurscrisis is ontstaan, en tevens een beeld geschetst van de oorzaken van de al langer lopende slechte financiële situatie van de locatie Kampen. De getoonde presentatie is hieronder opgenomen.

eindversie presentatie (op verzoek verwijderd)

informatieavond 25 augustus 2014 inleiding financieel (op verzoek verwijderd)

In de tweede helft kreeg het parochiebestuur de gelegenheid om duidelijk te maken hoe hun visie op de huidige situatie is en welke plannen zij hebben om een betere toekomst voor de hele parochie te bereiken. Daarbij zijn ook plannen voor de verbetering van samenwerking tussen de locaties IJsselmuiden en Kampen met als doel om op termijn tot een keuze te komen welke kerk kan openblijven. De tekst van het parochiebestuur is hier opgenomen in onderstaande link:

bijdrage parochiebestuur 25 augustus kampen (op verzoek verwijderd)

De reakties uit de kerk zijn zeer divers. Een aantal vragen is beantwoord maar we begrijpen dat er nog veel vragen overblijven.  Daarom is de gelegenheid om vragen op een briefje te schrijven en in te leveren bij de pastoraatsgroep en/of locatieraad. Die zullen proberen om hier zo goed mogelijk antwoorden op te geven. Ook nieuwe vragen kunnen altijd worden doorgegeven aan pastoraatsgroep@rkkerkkampen.nl en die zullen ook zo worden opgepakt.
Veel voorkomende vragen zullen ook op dit forum worden beantwoord.

Informatieavond, wij rekenen op uw komst.

De Locatieraad en de Pastoraatsgroep nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomst op 25 augustus, om 19.30 uur in de Buitenkerk. De informatiebijeenkomst is een goede gelegenheid om uw betrokkenheid bij de locatie Kampen en de Buitenkerk te tonen. Wij willen de parochianen van de locatie Kampen tijdens deze avond informeren over de status van de Locatieraad, de samenwerking binnen de Thomas a Kempisparochie en de financiele situatie van de locatie Kampen. De avond is tevens en vooral bedoeld om uw mening te horen over de geluiden rond de keuze van het parochiebestuur voor heroverweging van het besluit om de kerk in IJsselmuiden te sluiten en de mogelijke gevolgen daarvan voor onze Buitenkerk. Het parochiebestuur zal tijdens de informatieavond aanwezig zijn en een verklaring geven voor de door het bestuur gemaakte keuzes.

De avond zal onder leiding staan van Hans Schoorlemmer. Mocht u op voorhand al vragen of reacties hebben, dan kunt u die sturen naar pastoraatsgroep@rkkerkkampen.nl. Wij vertrouwen op uw medewerking om er een constructieve avond van te maken waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan en vooral naar elkaar kunnen luisteren en zo de eenheid in onze geloofsgemeenschap bewaren.

Uitnodiging voor informatieavond 25 augustus 2014

De mededeling van het Parochiebestuur en de brief van de Locatieraad en de Pastoraatgroep hebben wellicht al wel vele vragen en/of reacties bij u opgeroepen. Daarom willen de Locatieraad en de Pastoraatgroep hierover graag met de parochianen van onze locatie in gesprek.
U bent daartoe uitgenodigd op MAANDAG 25 AUGUSTUS om 19.30 uur in parochiecentrum Het Klooster.
Wij hopen van ganser harte dat u allen naar deze avond gaat komen en dat zodoende Het Klooster te klein voor het aantal bezoekers zal zijn, en we in dat geval moeten gaan uitwijken naar de Buitenkerk.
De Locatieraad en de Pastoraatgroep zullen op die avond een aanvullende toelichting geven en graag van u horen wat uw meningen en suggesties zijn.  Wij zijn blij dat het parochiebestuur heeft aangegeven tijdens deze avond ook een toelichting te willen geven op hun keuzes en de nu ontstane situatie.
Wij vertrouwen op uw medewerking om er een constructieve avond van te maken waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan en vooral naar elkaar kunnen luisteren en zo de eenheid in onze geloofsgemeenschap bewaren.

Status huidige leden van locatieraad Kampen

In de mededeling van het parochiebestuur is bekend gemaakt dat de beide overgebleven leden van de locatieraad Kampen hebben aangegeven binnenkort hun taken te willen neerleggen. Het is inderdaad zo dat Rob Alferink en Rob Masseling het parochiebestuur hebben gevraagd opvolgers te zoeken die hun taken in de locatieraad Kampen kunnen overnemen. Dit is gebeurd nadat zij zelf al diverse mensen hadden benaderd. Een termijn is daarbij niet afgesproken.
De in de mededeling genoemde termijn van september 2014 voor een gezamenlijke locatieraad voor Kampen en IJsselmuiden is een interpretatie van het parochiebestuur. Vanuit het bestuur is in een overleg met de pastoraatsgroep de opmerking gemaakt dat ‘er toch mensen moeten zijn die voor een locatieraad hun verantwoordelijkheid nemen, en als er geen mensen gevonden kunnen worden dit kan worden uitgelegd als een gebrek aan betrokkenheid, waarbij de vraag kan worden gesteld of een eigen locatie dan nog langer gerechtvaardigd is’.
 
Rob Masseling en Rob Alferink hebben beide nadrukkelijk aangegeven voor de locatie Kampen actief te willen blijven en de zaken te blijven behartigen zolang er geen opvolgers zijn gevonden voor de locatieraad Kampen. Er is dus nog ‘gewoon’ sprake van een locatieraad voor Kampen en omdat de locatieraad en de pastoraatsgroep van Kampen samen optrekken in het streven naar een open en integer proces, is de brief van 30 juni door ons gezamenlijk ondertekend.

Reaktie op bericht van parochiebestuur

Geachte geloofsgenoten van de locatie Kampen,

In bijgaande brief geven wij een reactie op de bestuursmededeling van 15 juni jl.

brief locatie kampen def

Wilt u deze brief ook onder de aandacht brengen van parochianen van de locatie Kampen waarvan u weet dat die geen digitale nieuwsbrief ontvangen.

Het parochiebestuur is geïnformeerd over deze brief.

Voor reakties op deze brief kunt u mailen naar het email-adres van de pastoraatsgroep Kampen, pastoraatsgroep@rkkerkkampen.nl .

Verzonden namens:
Lokatieraad Kampen
Pastoraatsgroep Kampen

 

Mededeling van parochiebestuur voorgelezen

In de weekendviering in IJsselmuiden is op zaterdag 14 juni om 19.00 uur en in Kampen op zondag 15 juni om 9.30 uur de mededeling in de
bijlage door een lid van het parochiebestuur voorgelezen.

Bijgaand de mededeling die is voorgelezen, en kort daarna is toegestuurd aan alle locatieraden, pastoraatsgroepen en contactpersonen van werkgroepen in IJsselmuiden en Kampen.

Mededeling van het parochiebestuur